Dataintegritetsmeddelande för konsumenter, kunder och teknikanvändare

Vår integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Denna policy ger en översiktlig beskrivning av vilka vi är, vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och hur du kan uppdatera dina personuppgifter.

Vi säljer inte dina personuppgifter. Vi erbjuder inte heller finansiella incitament eller särskilda priser eller tjänster som utbyte för lagring eller försäljning av dina personuppgifter. Vi diskriminerar inte de som väljer att utöva sin rätt till integritetsskydd.

Dina personuppgifter – vad innebär det?

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en levande person. Identifieringen sker antingen enbart via personuppgifterna eller i kombination med annan information som de personuppgiftsansvariga lagrar eller kan komma att få åtkomst till. Personuppgiftsbehandling för medborgare och personer som är bosatta i EU (”personuppgifter inom EU”) styrs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad ”GDPR”). 

Vilka är vi?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International, Inc., Translations.com och/eller dess närstående bolag och dotterbolag (gemensamt kallade ”TransPerfect”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är mottagare av dina personuppgifter i enlighet med kontrakt eller annat avtal mellan TransPerfect och en av våra kunder eller i enlighet med de uppgifter som du har lämnat ut direkt till oss. Detta innebär att du eller vår kund, i förekommande fall, är personuppgiftsansvariga och avgör de syften och sätt på vilka TransPerfect, som databehandlare, behandlar dina personuppgifter, inklusive hur de överförs till tredjepartsapplikationer där så är tillämpligt.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

TransPerfect efterlever sina skyldigheter under relevanta dataskyddslagar, inklusive GDPR, genom att se till att personuppgifter är aktuella, genom att lagra och förstöra dem på ett säkert sätt, genom att inte samla in eller bevara överdrivna mängder uppgifter, genom att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig tillgång och offentliggörande, samt genom att se till att lämpliga tekniska åtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter.

Dina personuppgifter som har lämnats ut till TransPerfect lagras i TransPerfects datacenter i USA och/eller Europa för att kunna ge dig tillgång till vårt utbud av tjänster, teknikplattformar och lösningar. 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • att ge tillgång till TransPerfects utbud av tjänster, teknikplattformar och lösningar
 • att administrera och hantera användarkonton och vidta åtgärder rörande användarkonton
 • att ge kundsupport
 • att undersöka eventuella klagomål eller frågor från dig
 • att informera dig om möjligheter, evenemang och aktiviteter som vi eller TransPerfects kund arrangerar (t.ex. uppgraderingar, driftstopp, utbildning, återkoppling/feedback)
 • att hålla dig uppdaterad om ändringar eller förbättringar i teknikprodukterna
 • att samla in affärsinformation om användartrender som kan härledas från personuppgifter
 • att överföra uppgifter direkt till annan databehandlare, till en av TransPerfects kunder eller till en kund till en av TransPerfects kunder i samband med tjänster som du levererar till sådan part.
    

Vilken typ av personuppgifter lagrar vi?

De personuppgifter som vi lagrar om dig låter dig arbeta i våra teknikprodukter och begränsas vanligen till följande:

 • ditt namn, din e-postadress och ditt användarnamn om du använder en av våra teknikplattformar., 
 • din IP-adress
 • det land eller den tidszon där du är bosatt, och
 • det företag du arbetar direkt för eller levererar tjänster till medan du använder en av våra teknikplattformar.
    

Vilken är den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på flera lagliga grunder, inkl. för att:

 • det krävs för efterlevnad av våra juridiska skyldigheter
 • Det krävs för uppfyllande av kontrakt mellan TransPerfect och dig, TransPerfect och en kund till TransPerfect eller mellan dig och en TransPerfect-kund (t.ex. så att du kan skicka eller utföra projekt med hjälp av teknikprodukterna)
 • det krävs för våra legitima affärsintressen (t.ex. kontakter med TransPerfect-kunder för att kunna uppfylla avtalskrav samt för registerföring)
 • det krävs för fastställandet, utövandet eller försvaret av juridiska krav och/eller
 • i enlighet med ditt samtycke.
    

Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som strikt konfidentiella och kommer endast att delas internt med TransPerfects medarbetare och, under vissa begränsade omständigheter, med tredjepart, t.ex. andra teknikapplikationer som TransPerfects kund har instruerat TransPerfect att integrera med.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som rimligtvis är nödvändigt för vår fortgående affärsrelation, för registerföring och i händelse av juridiska krav eller klagomål.  

Dina rättigheter och dina personuppgifter

Beroende på det land och/eller den delstat där du bor, samt vår relation till dig, kan du ha följande rättigheter gällande dina personuppgifter: 

Rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter som TransPerfect har om dig (personer bosatta inom EU eller i Storbritannien)

Rätt att få veta kategorier och syften för de personuppgifter som vi samlar in om dig (personer bosatta i Kalifornien)

Rätt att begära att TransPerfect korrigerar personuppgifter som är felaktiga eller inaktuella (personer bosatta inom EU eller i Storbritannien)

Rätt att begära att dina personuppgifter raderas när TransPerfect inte längre behöver behålla sådana uppgifter (personer bosatta inom EU, i Storbritannien eller Kalifornien)

Rätt att, när som helst, dra tillbaka ditt samtycke till behandling (personer bosatta i EU eller Storbritannien)

Rätt att begära att TransPerfect ger dig, som registrerad, dina personuppgifter samt, när det är möjligt, att överföra dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig (personer bosatta i EU, Storbritannien eller Kalifornien)

Rätt att, vid tvist rörande korrektheten eller behandlingen av dina personuppgifter, begära att vidare behandling begränsas (personer bosatta i EU eller Storbritannien)

Rätt att lämna in ett klagomål till statliga organ eller dataskyddsmyndigheter enligt GDPR (personer bosatta i EU eller Storbritannien).

 • för att utöva din rätt till rättelse, radering, portabilitet, tillgång och/eller begränsad behandling av uppgifter ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@transperfect.com.
    

Lagring av uppgifter

Dina personuppgifter lagras på TransPerfects datacenter i USA. TransPerfect använder sig av EU:s standardklausuler, inklusive EU:s standardavtalsklausuler, och är certifierade enligt Privacy Shield mellan Schweiz och USA. TransPerfect uppfyller sina åtagande enligt GDPR genom att hålla personuppgifter uppdaterade, lagra och förstöra dem enligt säkra rutiner, endast lagra de uppgifter som är nödvändiga, skydda personuppgifter från förlust, missbruk, otillbörlig åtkomst och avslöjande samt säkerställa att lämpliga tekniska åtgärder finns på plats för att skydda personuppgifterna.

Vidare behandling

Om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt syfte, som inte täcks av detta dataintegritetsmeddelande, skickar vi dig ett meddelande som förklarar och lägger fram relevanta syften och behandlingsvillkor för den nya användningen före vi påbörjar uppgiftsbehandling. Vi ber om ditt samtycke till den nya behandlingen på förhand i de fall där så är nödvändigt.
  

Kontaktinformation

För att utöva alla relevanta rättigheter, förfrågningar eller klagomål, kontakta:

Stacey Watanabe
Dataskyddsombud
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA/Globalt: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Samtycke

För att avbryta TransPerfects behandling av dina personuppgifter, gå till  TransPerfects portal för avslutande av prenumeration. Observera att om du väljer att avbryta så kommer du inte längre att ha tillgång till TransPerfects tjänsteutbud, teknikplattformar och lösningar.

För att utöva din rätt till rättelse, radering, portabilitet, tillgång och/eller begränsad behandling av uppgifter ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@transperfect.com.