Integritetspolicy

Omfattning

– Denna integritetspolicy gäller generellt för de personuppgifter som, oavsett i vilket format, mottas av TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International, Inc., Translations.com samt alla deras anslutna enheter och dotterbolag (gemensamt ”TransPerfect”). TransPerfect kommer att se till att alla globala data som hanteras av dess kontor följer denna integritetspolicy. Hur vi i detalj behandlar dina personuppgifter beror dock på vem du är och vårt förhållande till dig. För mer detaljerad information om våra integritetsrutiner och hur de förhåller sig till dina personuppgifter bör du därför välja en av följande speciella kategorier och den integritetspolicy som förknippas med den:

  • För konsumenter och kunder, inkl. användare av en av TransPerfects teknikplattformar, klicka här.
  • För leverantörer, klicka här.
  • För anställda, klicka här.
  • För arbetssökande, klicka här.

Vilka är vi?

TransPerfect kan vara personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (eller personlig information), vilket innebär att TransPerfect har kontroll över dina personuppgifter och kan använda dem för olika ändamål, inklusive att skicka dina uppgifter till personuppgiftsansvariga personer vi arbetar med. Beroende på vem du är och vårt förhållande till dig kan TransPerfect alternativt vara en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde för dina personuppgifter.

Dina personuppgifter – vad innebär det?

Personuppgifter gäller en levande enskild person som kan identifieras med dessa uppgifter. Identifiering kan göras uteslutande med hjälp av uppgifterna, eller i samband med andra uppgifter som den personuppgiftsansvarige besitter eller personuppgiftsansvarige sannolikt skulle kunna komma att besitta. Insamling, användning och behandling av dina personuppgifter kan vara föremål för olika dataskyddslagar (”tillgängliga dataskyddslagar”), bland annat omfattas EU-medborgare eller bosatta inom EU (”europeiska personuppgifter”) av EU:s allmänna dataskyddsförordning (häri kallad ”GDPR”) och medborgare i Kalifornien av California Consumer Privacy Act (”CCPA”) och dess implementeringsbestämmelser.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

TransPerfect efterlever sina skyldigheter under GDPR genom att se till att personuppgifter är aktuella, genom att lagra och förstöra dem på ett säkert sätt, genom att inte samla in eller bevara överdrivna mängder uppgifter, genom att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig tillgång samt genom att se till att lämpliga tekniska åtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter. 

De personuppgifter som du uppger (eller tidigare har uppgett) till TransPerfect lagras på TransPerfects datacenter i USA. För information om syftet med och platserna för vår behandling av dina personuppgifter följer du lämplig länk ovan under ”Omfattning”.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Använd den tillämpliga länken ovan under ”Omfattning” för att ta reda på mer om de kategorier av personuppgifter som vi samlar in från dig. 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

För information om syftet med vår behandling av dina personuppgifter, följ lämplig länk ovan under ”Omfattning”. 

Vilken är den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter? 

För information om den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter, följ lämplig länk ovan under ”Omfattning”.

Vidare behandling

Om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt syfte som inte täcks av en befintlig integritetspolicy, kommer vi att ge dig ett nytt meddelande som förklarar den nya användningen innan vi påbörjar behandlingen och lägger fram de relevanta syftena och behandlingsvillkoren. Närhelst det är nödvändigt kommer vi att söka ditt föregående samtycke till den nya behandlingen. 

Delning av dina personuppgifter

För information om tredje part som vi kan komma att dela dina personuppgifter med, följ lämplig länk ovan under ”Omfattning”.

Försäljning av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter. 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som rimligtvis är nödvändigt för vår fortgående affärsrelation, för registerföring och i händelse av juridiska krav eller klagomål.

Vidareöverföring och överföring av data utomlands

Som en del av våra generella, globala insatser för efterlevnad av integritet har TransPerfect valt att följa och genomdriva EU:s standardavtalsklausuler (för personuppgiftsbiträden) gällande överföring av personligt identifierbar information från EU, inklusive att följa kraven som gäller enligt den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). TransPerfects företagsfamilj har ingått ett dataskyddsavtal, som inkluderar EU:s standardavtalsklausuler, vilket innebär en överenskommelse om att behålla de personuppgifter som behandlas av varje TransPerfect-enhet i enlighet med alla tillämpliga dataskydds- och sekretesslagar i EU, dess medlemsstater och alla andra länder. 

TransPerfect efterlever Privacy Shield-principerna för Schweiz-USA, såsom framgår av USA:s Department of Commerce gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Schweiz till USA. TransPerfect har certifierats av Department of Commerce om att vi följer Privacy Shield-principerna. Om någon eventuell konflikt skulle uppstå mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna gälla. För att ta reda på mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering går du in på https://www.privacyshield.gov/.

Termen ”behandling” av personuppgifter inkluderar all behandling av personuppgifter såsom att samla in, lagra, hämta, konsultera, använda, avslöja, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra personuppgifterna.

Denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan baserat på ändringar som görs i EU:s standardavtalsklausuler och/eller Privacy Shield-ramverket för Schweiz-USA. Alla ändringar som görs kommer att återspeglas i alla eventuella uppdateringar av den här policyn och spridas.

TransPerfects integritetsmetoder är självcertifierade och återspeglar aktuella riktlinjer om det optimala sättet att uppnå efterlevnad av dataintegritet i enlighet med befintliga juridiska och regulatoriska riktlinjer. 

Rutiner för cookies och webbplatsintegritet

TransPerfects webbplats använder cookies, spårningspixlar och relaterad teknik. Cookies är små datafiler som levereras av vår plattform och lagras på din enhet. Vår webbplats använder cookies som placeras ut av oss eller tredjeparter för olika syften, bland annat för att driva och anpassa vår webbplats. Cookies kan även användas för att spåra din användning av webbplatsen, för att målinrikta annonser till dig på andra webbplatser. 

När en kund besöker TransPerfects webbplats spårar inte TransPerfect personuppgifter, namn eller e-postadresser. TransPerfect spårar istället enbart vilken internettjänsteleverantör som har besökt sidan samt statistik som visar antalet webbplatsbesökare, antal mottagna åtkomstförfrågningar och ursprungsland för dessa förfrågningar. Denna information används för att förbättra vår sida, för att kunna betjäna våra kunder på ett bättre sätt, men denna information består inte av personuppgifter.

Avstängning av cookiefunktionen

TransPerfects cookieleverantör är medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och följer NAI:s uppförandekoder. Du kan använda NAI:s verktyg för att stänga av cookies här. Det låter dig stänga av alternativet att se målinriktade annonser från oss och andra NAI-godkända medlemsföretag.

Om du vill sluta att få meddelanden från oss går du till TransPerfects portal för avslutande av prenumeration. Om du väljer att inte delta kommer du inte längre att få meddelanden om affärsmöjligheter eller tjänster, och du kommer inte längre att kunna komma åt applikationer i TransPerfects tekniksvit. 

Dina rättigheter och dina personuppgifter

Beroende på det land och/eller den delstat där du bor, samt vår relation till dig, kan du ha följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

Rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter som TransPerfect har om dig (personer bosatta inom EU eller i Storbritannien)

Rätt att få veta kategorier och syften för de personuppgifter som vi samlar in om dig (personer bosatta i Kalifornien)

Rätt att begära att TransPerfect korrigerar personuppgifter som är felaktiga eller inaktuella (personer bosatta inom EU eller i Storbritannien)

Rätt att begära att dina personuppgifter raderas när TransPerfect inte längre behöver behålla sådana uppgifter (personer bosatta inom EU, i Storbritannien eller Kalifornien)

Rätt att, när som helst, dra tillbaka ditt samtycke till behandling (personer bosatta i EU eller Storbritannien)

Rätt att begära att TransPerfect ger dig, som registrerad, dina personuppgifter samt, när det är möjligt, att överföra dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig (personer bosatta i EU, Storbritannien eller Kalifornien)

Rätt att, vid tvist rörande korrektheten eller behandlingen av dina personuppgifter, begära att vidare behandling begränsas (personer bosatta i EU eller Storbritannien)

Rätt att lämna in ett klagomål till statliga organ eller dataskyddsmyndigheter enligt GDPR (personer bosatta i EU eller Storbritannien).

För att utöva din rätt till rättelse, radering, portabilitet, tillgång och/eller begränsad behandling av uppgifter ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@transperfect.com.

Obs! – TransPerfect behandlar allt material som skickas till oss från våra kunder, leverantörer och medarbetare (kollektivt, ”CVE:er” [clients, vendors, and employees]) som konfidentiellt i enlighet med CVE:ernas befintliga sekretessförbindelser.  Sekretessbestämmelser krävs som en del av alla våra kontrakt med alla våra kunder, leverantörer och medarbetare. Varje enskild enhet måste skriva på ett sekretessavtal innan ett samarbete eller partnerskap kan inledas med TransPerfect.    

Alla e-postmeddelanden som skickas till TransPerfect (globalt) routas genom ett tredje parts spamfilter (AppRiver), som finns i USA. Detta innebär att all e-postkorrespondens som skapas utanför USA, med en slutdestination som inte är USA ändå måste skickas via USA innan den ankommer till den önskade destinationen.

TransPerfect använder ett nätverk med över 8 000 frilansande leverantörer för att hjälpa till med översättningsprocessen. De kan som en del av ett uppdrag få namnet på kunden som de arbetar för, men inga personuppgifter om den kunden såvida det inte krävs kontaktuppgifter för att utföra uppdraget (såsom vid tolkningsprojekt på plats, dokumentgranskningar på plats etc.). Dessa frilansande leverantörer kan även få åtkomst till eventuella personuppgifter inom källdokumenten och referensmaterialet som skickas till dem för översättning. Alla frilansande leverantörer kommer att vara föremål för sekretessbestämmelser som de måste följa för att hålla sådana uppgifter konfidentiella, och de får endast använda sådana uppgifter i enlighet med deras projekt. 

Alla leverantörer som kommer att behandla personuppgifter tillhörande EU-medborgare eller boende inom EU måste skriva under dataskyddsavtalet för EU och EU:s standardavtalsklausuler. Dessa dokument tar upp vanliga förfrågningar om aviseringar, val, vidareöverföring, åtkomst, säkerhet, dataintegritet och tillämpningen av personuppgifterna gällande personuppgifterna. Alla EU-leverantörer har rätt att avsluta sin arbetsrelation med TransPerfect och att begära att personuppgifter gällande dem raderas. TransPerfect kommer dock, i enlighet med gällande lag, att fortsätta att underhålla sina historiska affärsregister på ett sådant sätt att TransPerfect kan bevara sin historiska kunskap och sina relationer i samband med eventuella juridiska eller regleringsfrågor som kan uppstå vid senare tillfälle. Denna praxis är i båda parters bästa intresse, så att identifierande uppgifter relaterade till en särskild fråga är tillgängliga, men att de är tillräckligt diskreta, så att TransPerfect inte kontaktar dem av misstag för framtida projekt.

Val – TransPerfects kunder kan välja vilka personuppgifter som nås, används eller lagras. För att kunna göra affärer med våra kunder är det nödvändigt att lagra kontaktuppgifter och specifika faktureringsuppgifter, men omfattningen av den lagrade informationen kan alltid diskuteras med din kontoansvarige på TransPerfect. Om det finns en särskild oro om personuppgifterna som finns i den angivna informationen (såsom i käll- eller referensmaterialet etc.), rekommenderar vi att denna information redigeras innan den skickas till TransPerfect eller att alternativa lösningar diskuteras med din kontoansvarige på TransPerfect. Andra steg som kan tas utöver dessa kan inkludera en påtvingad anonymisering av uppgifterna och en begränsning av översättningsinsatser enbart till ej identifierbara uppgifter.

För att bättre tillgodose våra kunders behov och erbjuda ytterligare information om våra tjänster kan TransPerfect, från tid till annan, skicka information om ytterligare tjänster vi erbjuder. Om en kund beslutar att denna information inte är önskvärd kan kunden avsluta prenumerationen på denna information genom att informera sin kontoansvarige om detta eller genom att kontakta TransPerfects dataintegritetsansvarige. 

TransPerfects medarbetare kan välja vilka uppgifter som delas med andra medarbetare, dotterbolag och tredje parter (såsom kunder). Sådana uppgifter kommer enbart att erbjudas i enlighet med dessa medarbetares skriftliga medgivande och inte användas i andra syften.

Åtkomst och rättelse – Alla CVE:er kan begära en kopia av alla personuppgifter som TransPerfect har samlat in om dem genom att be TransPerfects dataintegritetsansvarige om detta i enlighet med tillämplig lag, utöver att motta en bekräftelse på innehållet om alla personuppgifter som finns registrerade för den enskilde personen. Sådana CVE-privatpersoner kan under tillämplig lag då ha rätt att korrigera, ändra eller radera uppgifter om de är inkorrekta. 

Kunder kan göra detta genom att kontakta sin kontoansvarige eller genom att kontakta TransPerfects dataintegritetsansvarige.

Utöver det som krävs av lagen, eller vid en registratorsrevision eller vid en regleringskontroll kommer TransPerfect inte lämna ut några uppgifter till någon tredje part utan CVE:ns samtycke.

Leverantörer kan göra det genom att kontakta EDPA@transperfect.com, en dedikerad direktmejladress dit man kan skicka sådana förfrågningar.

Anställda kan göra det genom att kontakta TransPerfects HR-avdelning eller TransPerfects dataintegritetsansvarige. 

Dataintegritet – TransPerfect har åtagit sig att se till att alla uppgifter som lagras är korrekta, uppdaterade och relevanta för den användning och kommer att vidta alla steg som krävs för att se till att uppgifterna är korrekta, kompletta och aktuella. Denna process uppnås genom vanlig mejl- och skriftlig korrespondens med CVE:n. Det rekommenderas dock starkt att CVE:n fortsätter att se över uppgifterna som har uppgetts till TransPerfect och proaktivt begär åtkomst till alla personuppgifter och meddelar TransPerfect om några rättelser behöver göras. 

Datasäkerhet – TransPerfect har strikta fysiska och logiska säkerhetsmetoder för att se till att alla digitala och pappersbaserade register är säkra (en sådan policy finns tillgänglig att delas med kunder på skriftlig begäran till TransPerfects integritetsansvarige). Dessa register är enbart tillgängliga för godkänd personal. Alla viktiga system (t.ex. servrar) är enbart tillgängliga för några få auktoriserade medarbetare. TransPerfects informationssäkerhet hanteras internt och granskas rutinmässigt för att garantera enhetlighet med TransPerfects metoder och rekommenderade branschstandarder.

Oberoende resurser för integritetsreklamationer och kontaktinformation

I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar sig TransPerfect att klara upp klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. För att utöva alla relevanta rättigheter, förfrågningar eller klagomål, kontakta:

Stacey Watanabe
dataintegritetsansvarige
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA/globalt: +1 646 589 6769
privacy@transperfect.com 

Du kan lämna in klagomål genom att använda vårt onlineformulär (klicka här

TransPerfect har åtagit sig att behandla alla klagomål utan dröjsmål. Om du inte får något svar på ditt klagomål inom skälig tid (inom 45 dagar efter mottagande), om du inte är nöjd med vårt svar eller om din kontakt med oss inte löser ditt klagomål, kan privatpersoner inom EU och Storbritannien lämna in ett klagomål till, och schweiziska invånare kan hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till United States Council for International Business (USCIB). USCIB är det amerikanska dotterbolaget till Internationella handelskammaren, OECD:s Business and Industry Advisory Committee och International Organization of Employers. USCIB har gått med på att agera som en tillförlitlig tredjepart för att representera EU:s dataskyddsmyndigheter. Information om hur man kan göra en reklamation till USCIB hittas på uscib.org. Som en sista resurs kan privatpersoner inom EU ansöka om upprättelse genom ett bindande skiljeförfarande. Privatpersoner i Schweiz kan vidare be TransPerfect att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till, eller själva föra klagomålet vidare till Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), som tjänar som ett alternativt tvistlösningsorgan (Alternative Dispute Resolution body, ADR) enligt Swiss-US Privacy Shield Framework. Tjänsterna för denna process erbjuds utan kostnad för dig. 

Tillämpning 

TransPerfect förbinder sig att verifiera efterlevnad av sin integritetspolicy minst en gång per år och i anslutning till TransPerfects årliga granskning och interna efterlevnadsåtgärder. TransPerfect kommer att använda sina bästa kommersiella insatser för att se till att villkoren i denna integritetspolicy följs, är korrekta, lättförståeliga och fortsätter att följa tillämpliga lagar. Vi uppmuntrar CVE:er att ta upp och diskutera alla eventuella frågor eller farhågor direkt med TransPerfects dataintegritetsansvarige, som kan hantera och åtgärda klagomål gällande användningen av uppgifter eller om att vår integritetspolicy inte efterlevs. Alla frågor som tas upp kommer att dokumenteras officiellt inom ramverket för vårt ISO 9001-certifierade kvalitetshanteringssystem. 

TransPerfect har åtagit sig att samarbeta med dataskyddsmyndigheter i EU (Data protection authorities, DPA:er) såväl som FDPIC och följa de råd som ges av sådana myndigheter när det gäller personaluppgifter som överförts från EU och/eller Schweiz inom ramen för anställningsförhållandet.

TransPerfect erbjuder information om det nedanstående genom våra policyer och utbildningar:

TransPerfect omfattas av utrednings- och tillsynsbefogenheter från Federal Trade Commission (FTC).

Det finns en möjlighet för privatpersoner att, under särskilda omständigheter, åberopa bindande skiljeförfaranden.

Det ställs krav på din organisation att avslöja personuppgifter för att besvara lagliga krav från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

TransPerfects ansvar vid eventuella vidareöverföringar till tredje parter.

Om vi får ett klagomål om en fråga som berör vår integritetspolicy och som inte kan lösas genom vår interna process går vi med på att följa de tvistlösningsförfaranden som fastställts av berörda myndigheter enligt vad som utnämns av gällande regeringsförordningar. 

  

Giltig: Augusti 2020