Dataintegritetsmeddelande för leverantörer

Dina personuppgifter – vad innebär det?

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en levande person. Identifieringen sker antingen enbart via personuppgifterna eller i kombination med annan information som de personuppgiftsansvariga lagrar eller som de kan komma att få åtkomst till. Personuppgiftsbehandling för medborgare och personer som är bosatta i EU (”personuppgifter inom EU”) styrs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad ”GDPR”).

Vilka är vi?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International, Inc., Translations.com och/eller dess närstående bolag och dotterbolag (gemensamt kallade ”TransPerfect”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är ”personuppgiftsansvariga” för dina personuppgifter. Detta betyder att TransPerfect har kontroll över dina personuppgifter och kan använda dem för olika syften, inklusive skicka dina uppgifter till ”databehandlare” som vi samarbetar med. 

TransPerfect är också ”databehandlare” för personuppgifter som vi får från våra kunder. Detta innebär att om våra kunder skickar oss personuppgifter så är kunden personuppgiftsansvariga och avgör hur personuppgifterna ska behandlas. TransPerfect, som databehandlare, får bara behandla dessa uppgifter enligt instruktioner från våra kunder.

Som leverantör till TransPerfect har du rollen som ”databehandlare”. Detta betyder att du endast får behandla personuppgifter enligt instruktioner från TransPerfect. Mer specifikt, som underpersonuppgiftsbehandlare måste du innan du arbetar på ett projekt som berör EU-medborgares personuppgifter först skriva under Dataskyddsavtal för databehandlare och underpersonuppgiftsbehandlare i enlighet med artikel 28 i allmänna dataskyddsförordningen, vilket har getts till dig av TransPerfect som ett separat dokument.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

TransPerfect efterlever sina skyldigheter under relevanta dataskyddslagar, inklusive GDPR, genom att se till att personuppgifter är aktuella, genom att lagra och förstöra dem på ett säkert sätt, genom att inte samla in eller bevara överdrivna mängder uppgifter, genom att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig tillgång och offentliggörande, samt genom att se till att lämpliga tekniska åtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter. 

De personuppgifter som du uppger (eller tidigare har uppgett) till TransPerfect lagras i TransPerfects datacenter i USA för prövning och rekrytering av dig för nya projekt, samt för att se till att tidsenlig betalning för levererade tjänster kan göras.
  

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • för att upprätthålla en databas med enskilda personer som kan erbjuda rådgivning eller andra affärsstödstjänster till oss, inkl. våra kunder och, i vissa fall, våra kunders kunder
 • för att kunna informera dig om möjligheter, evenemang och aktiviteter som vi arrangerar som skulle kunna vara relevant för din roll inom företaget
 • för att sköta våra konsulter och leverantörer
 • för att underhålla våra egna konton och register
 • för att överföra uppgifter direkt till annan personuppgiftsansvarig, till TransPerfects kunder eller till kunder till TransPerfects kunder i samband med tjänster som du levererar till sådan part.  
    

Vilken är den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på flera lagliga grunder, inkl. för att:

 • det krävs för efterlevnad av våra juridiska skyldigheter (t.ex. efterlevnad av våra skyldigheter enligt anställnings-, socialförsäkrings-, eller socialskyddslagstiftning, eller ett kollektivavtal)
 • det krävs för uppfyllande av ett avtal med dig (t.ex. för att uppfylla våra betalningsåtaganden gentemot dig) eller för att vidta åtgärder får att ingå ett avtal med dig
 • det krävs för våra legitima affärsintressen (t.ex. anlita leverantörer för att kunna genomföra projekt åt våra kunder)
 • det krävs för fastställandet, utövandet eller försvaret av juridiska krav.

Du är skyldig att uppge dina personuppgifter för att kunna rekryteras som potentiell leverantör till TransPerfect, och underlåtenhet att uppge sådana uppgifter kan leda till att du inte beaktas för framtida affärsrelationer med TransPerfect.

Genom att på Adobe Sign-portalen bekräfta ditt samtycke till detta dataintegritetsmeddelande godkänner du att TransPerfect behandlar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med detta dataintegritetsmeddelande.

Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som strikt konfidentiella och kommer endast att delas internt med TransPerfects medarbetare och, under vissa begränsade omständigheter, med tredje part som du utför tjänster åt, direkt eller indirekt, eller för att uppfylla våra betalningsåtaganden gentemot dig.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som rimligtvis är nödvändigt för vår fortgående affärsrelation, för registerföring och i händelse av juridiska krav eller klagomål.  

Dina rättigheter och dina personuppgifter

Om du bor inom EU eller i Storbritannien innefattar dina rättigheter under GDPR följande (såvida inga undantag föreligger):

 • rätt att begära en kopia av de personuppgifter som TransPerfect har om dig
 • rätt att begära att TransPerfect korrigerar personuppgifter som befinns vara felaktiga eller inaktuella
 • rätt att begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för TransPerfect att behålla sådana uppgifter
 • rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen
 • rätt att begära att TransPerfect ger dig, som registrerad, dina personuppgifter samt, när det är möjligt, att överföra dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig
 • rätt att, vid tvist rörande korrektheten eller behandlingen av dina personuppgifter, begära att vidare behandling begränsas
 • rätt att lämna in ett klagomål till statliga organ eller dataskyddsmyndigheter enligt GDPR.
    

Överföring av data utomlands

Dina personuppgifter kommer att lagras i TransPerfects datacenter i USA för prövning och rekrytering av dig för nya projekt, samt för att se till att tidsenlig betalning för levererade tjänster kan göras.

 

Genom att på Adobe Sign-portalen bekräfta ditt samtycke till detta dataintegritetsmeddelande och alla dokument som hänvisas till i detta meddelande godkänner du att dina personuppgifter lagras i USA.

 

Vidare behandling

Om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt syfte, som inte täcks av detta dataskyddsmeddelande, skickar vi dig ett meddelande som förklarar och lägger fram relevanta syften och behandlingsvillkor för den nya användningen före vi påbörjar uppgiftsbehandling. Vi ber om ditt samtycke till den nya behandlingen på förhand i de fall där så är nödvändigt.
  

Kontaktinformation

För att utöva alla relevanta rättigheter, förfrågningar eller klagomål, kontakta:

Stacey Watanabe
Dataskyddsombud
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA/Globalt: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Samtycke

Genom att bekräfta ditt samtycke på Adobe Sign-portalen till detta dataintegritetsmeddelande och alla dokument som hänvisas till häri intygar du att du har läst detta dataintegritetsmeddelande och att du samtycker till att TransPerfect sparar och behandlar dina personuppgifter för de syften som här läggs fram. Om du inte bekräftar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan använda dina personuppgifter och dina kontakter med TransPerfect kanske inte längre kan upprätthållas.

Om du vill sluta att få meddelanden och projektmöjligheter från oss, gå till TransPerfects portal för avslutande av prenumeration.

För att utöva din rätt till rättelse, radering, portabilitet, tillgång och/eller begränsad behandling av uppgifter ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@transperfect.com.