Gegevensbeschermingsverklaring voor leveranciers

Uw persoonsgegevens - wat wordt hieronder verstaan?

Persoonsgegevens zijn de gegevens van een levend persoon die aan de hand van die gegevens geïdentificeerd kan worden. Dergelijke identificatie is mogelijk aan de hand van alleen deze gegevens, of in samenhang met enige andere informatie waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. De verwerking van persoonsgegevens van Europese burgers of ingezetenen (‘EU-persoonsgegevens’) wordt gereguleerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (in het vervolg ‘AVG’ genoemd).

Wie zijn wij?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com en al onze geaffilieerde of dochterondernemingen (gezamenlijk ‘TransPerfect’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) zijn een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat TransPerfect uw persoonsgegevens beheert en deze kan gebruiken voor verschillende doeleinden, inclusief het verzenden naar ‘gegevensverwerkers’ waar we mee samenwerken. 

TransPerfect is ook een ‘gegevensverwerker’ van persoonsgegevens die door onze klanten aan ons worden verstrekt. Dit betekent dat als onze klanten ons persoonsgegevens sturen, de klant de verwerkingsverantwoordelijke is die bepaalt hoe de persoonsgegevens worden verwerkt. TransPerfect, als de verwerker, kan dergelijke persoonsgegevens alleen verwerken zoals door onze klanten is aangegeven.

Als een leverancier voor TransPerfect wordt u beschouwd als een ‘subverwerker’. Dat betekent dat u alleen persoonsgegevens kunt verwerken volgens de instructies die TransPerfect u heeft gegeven. Meer in het bijzonder dient u als subverwerker, voordat u aan een project met betrekking tot de persoonsgegevens van Europese burgers werkt, eerst de Gegevensverwerkingsovereenkomst voor Verwerkers en Subverwerkers in overeenstemming met artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming te ondertekenen, die apart aan u is verstrekt door TransPerfect.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

TransPerfect voldoet aan haar verplichtingen onder relevante dataprivacywetgeving, inclusief de AVG, door persoonsgegevens actueel te houden; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen. 

De persoonsgegevens die u verstrekt (of eerder hebt verstrekt) aan TransPerfect worden opgeslagen in het datacentrum van TransPerfect in de Verenigde Staten met als doel u door te lichten en in te zetten voor nieuwe projecten, en om te zorgen voor tijdige betaling van verleende diensten.
  

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een ​​database bij te houden van personen die advies- of andere zakelijke ondersteuningsdiensten aan ons kunnen leveren, inclusief aan onze klanten en, in sommige gevallen, de klanten van onze klanten
 • Om u te informeren over kansen, evenementen en activiteiten die we ondernemen en die mogelijk relevant zijn voor uw rol voor ons bedrijf
 • Om onze adviseurs en leveranciers te beheren
 • Om onze eigen administratie bij te houden
 • Om dergelijke gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden, naar een klant van TransPerfect of naar een klant van een TransPerfect-klant in verband met diensten die u aan dergelijke partijen kunt verlenen  
    

Wat is de juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, inclusief omdat het:

 • noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale zekerheid of sociale bescherming, of een collectieve overeenkomst)
 • noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met u (bijvoorbeeld om aan onze arbeidsverplichtingen jegens u te voldoen) of om stappen te ondernemen om een ​​overeenkomst met u aan te gaan
 • noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen (bijvoorbeeld om leveranciers te betrekken bij het uitvoeren van projecten voor onze klanten)
 • noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

U bent verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken voordat u ingewerkt kunt worden als een potentiële leverancier van TransPerfect, en het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt voor toekomstige zakelijke relaties met TransPerfect.

Door uw toestemming op het Adobe Sign-portaal bij deze Privacyverklaring te bevestigen, gaat u ermee akkoord dat TransPerfect uw persoonsgegevens kan behandelen op een wijze die consistent is met deze Gegevensbeschermingsverklaring.

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen intern worden gedeeld door medewerkers van TransPerfect en, in bepaalde beperkte omstandigheden, met derden voor wie u direct of indirect diensten uitvoert of om aan onze betalingsverplichtingen jegens u te voldoen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor onze lopende zakelijke relatie en voor het bijhouden van gegevens, en in geval van juridische claims of klachten.  

Uw rechten en uw persoonsgegevens

Als u een burger of ingezetene van de EU of het Verenigd Koninkrijk bent, heeft u op grond van de AVG de volgende rechten (tenzij er sprake is van een vrijstelling):

 • Het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die TransPerfect over u bewaart
 • Het recht om te verzoeken dat TransPerfect eventuele persoonsgegevens corrigeert als deze onnauwkeurig of verouderd blijken te zijn
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen waar het niet langer nodig is voor TransPerfect om dergelijke gegevens te bewaren
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking op elk gewenst moment in te trekken
 • Het recht om TransPerfect te verzoeken om aan u als betrokkene uw persoonsgegevens te verstrekken en, waar mogelijk, om die gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden
 • Het recht om een ​​beperking te eisen bij verdere verwerking, in verband met de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij overheidsinstanties of gegevensbeschermingsautoriteiten zoals bepaald in de AVG.
    

Grensoverschrijdende overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het datacentrum van TransPerfect in de Verenigde Staten met als doel u door te lichten en in te zetten voor nieuwe projecten, en om te zorgen voor tijdige betaling van verleende diensten.

 

Door uw toestemming op het Adobe Sign-portaal bij deze Privacyverklaring en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, te bevestigen, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen.

 

Verdere verwerking

Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet wordt gedekt door deze Gegevensbeschermingsverklaring, zullen we u een nieuwe verklaring sturen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat de verwerking wordt gestart en waarin de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden uiteen worden gezet. Waar en wanneer nodig, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking.
  

Contactgegevens

Neem voor alle relevante rechten, vragen of klachten contact op met:

Stacey Watanabe
Data Privacy Officer
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
VS/Wereldwijd: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Toestemming

Door uw toestemming op het Adobe Sign-portaal bij deze Gegevensbeschermingsverklaring en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, te bevestigen, geeft u te kennen dat u deze Gegevensbeschermingsverklaring hebt gelezen en dat u ermee instemt dat TransPerfect uw persoonsgegevens bewaart en verwerkt voor de doeleinden die hierin zijn uiteengezet. Als u geen toestemming geeft, kunnen we mogelijk uw persoonsgegevens niet gebruiken en komt u mogelijk niet in aanmerking voor retentie door TransPerfect.

Om u af te melden voor het ontvangen van communicatie- en projectmogelijkheden, bezoekt u het Afmeldingsportaal van TransPerfect.

Om uw rechten op herstel, verwijdering, portabiliteit, toegang en/of beperkte verwerking van gegevens uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar privacy@transperfect.com.