Privacybeleid

Reikwijdte

– Dit privacybeleid is over het algemeen van toepassing op persoonsgegevens die in welk formaat dan ook worden ontvangen door TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com en alle geaffilieerde en dochterondernemingen (gezamenlijk “Transperfect”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”). TransPerfect garandeert dat alle gegevens door haar kantoren wereldwijd worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Echter, de details voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangen af van wie u bent en wat onze relatie met u is. Als u dus meer gedetailleerde informatie wilt over onze privacypraktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens, selecteer dan een van de volgende specifieke categorieën betrokkenen en het daarbij horende Privacybeleid:

  • Voor consumenten en klanten, inclusief gebruikers van een van de technologieplatforms van TransPerfect, klik hier.
  • Voor leveranciers, klik hier.
  • Voor werknemers, klik hier.
  • Voor sollicitanten, klik hier.

Wie zijn wij?

TransPerfect is mogelijk een verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens (ook wel persoonlijke informatie), wat betekent dat TransPerfect de controle heeft over uw persoonsgegevens en deze voor verschillende doeleinden kan gebruiken, waaronder het verzenden van uw gegevens naar verwerkers waarmee wij werken. Het is ook mogelijk dat, afhankelijk van wie u bent en wat onze relatie met u is, TransPerfect verwerker of subverwerker van uw persoonsgegevens is.

Uw persoonsgegevens - wat wordt hieronder verstaan?

Persoonsgegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie vindt plaats aan de hand van de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. Het verzamelen, gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens kan vallen onder verschillende dataprivacywetgeving (“toepasselijke privacywetgeving”), inclusief voor Europese staatsburgers of inwoners (“EU-persoonsgegevens”), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”) en voor inwoners van Californië, de California Consumer Privacy Act (de “CCPA”) en de implementatieregelgeving.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

TransPerfect voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG door persoonsgegevens actueel te houden; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen. 

De persoonsgegevens die u aan TransPerfect verstrekt (of eerder hebt verstrekt) kunnen worden opgeslagen in het datacentrum van TransPerfect in de Verenigde Staten. Gebruik de bovenstaande link onder ‘Reikwijdte’ voor meer informatie over de doeleinden en locaties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Maak gebruik van de toepasselijke bovenstaande link onder “Reikwijdte” voor meer informatie over de categorieën persoonsgegevens die wij van u verzamelen. 

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Gebruik de bovenstaande link onder ‘Reikwijdte’ voor meer informatie over de doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

Gebruik de bovenstaande link onder ‘Reikwijdte’ voor meer informatie over de rechtsgronden met betrekking tot hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verdere verwerking

Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet wordt gedekt door een bestaand privacybeleid, zullen we u een nieuwe verklaring sturen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat de verwerking wordt gestart en waarin de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden worden uiteengezet. Waar en wanneer nodig, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking. 

Delen van uw persoonsgegevens

Gebruik de bovenstaande link onder ‘Reikwijdte’ voor meer informatie over de derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen.

Verkoop van persoonsgegevens

We verkopen uw persoonsgegevens niet. 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor onze lopende zakelijke relatie, voor het bijhouden van gegevens en in geval van juridische claims of klachten.

Verdere doorgifte en grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Als onderdeel van ons internationale privacybeleid heeft TransPerfect gekozen voor naleving van de EU Standard Contractual Clauses (Processors) met betrekking tot de overdracht van persoonlijk identificeerbare gegevens vanuit de Europese Unie, inclusief naleving van de vereisten die gelden onder de AVG. De TransPerfect-bedrijvengroep is een gegevensbeschermingsovereenkomst aangegaan, met EU Standard Contractual Clauses, waarbij met elkaar is afgesproken dat de persoonsgegevens die door elke TransPerfect-eenheid worden verwerkt zullen worden bewaard in naleving van alle toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving van de EU, haar lidstaten, en alle andere landen. 

TransPerfect leeft het Zwitsers - Amerikaanse Privacy Shield Framework na zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die zijn overgedragen vanuit Zwitserland naar de Verenigde Staten. TransPerfect heeft gecertificeerd bij het Department of Commerce (Amerikaans Ministerie van Handel) dat het voldoet aan de Privacy Shield-principes. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, gelden de Privacy Shield-principes. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze certificering naar https://www.privacyshield.gov/.

De term ‘verwerking’ van persoonsgegevens omvat elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, inzien, raadplegen, gebruiken, bekendmaken, verspreiden en anderszins beschikbaar stellen van de persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen op basis van wijzigingen in de EU Standard Contractual Clauses en/of het Zwitsers – Amerikaanse Privacy Shield Framework. Alle noodzakelijke wijzigingen zullen worden weergegeven in een update bij dit beleid en worden gepubliceerd.

De privacypraktijken van Transperfect zijn zelfgecertificeerd en weerspiegelen actuele juridische en regelgevende richtlijnen met betrekking tot optimale naleving van gegevensprivacy. 

Cookies en Websiteprivacy praktijken

De website van TransPerfect gebruikt cookies, tracking pixels en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanuit ons platform op uw apparaat worden opgeslagen. Onze site gebruikt om diverse redenen cookies van onszelf of van externe partijen, bijvoorbeeld om de werking van de website te optimaliseren en om de website te personaliseren. Cookies kunnen worden gebruikt om bij te houden hoe u de site gebruikt om u relevante advertenties op andere websites te laten zien. 

Als klanten de website van TransPerfect bezoeken, houdt TransPerfect geen persoonsgegevens, namen of e-mailadressen bij. In plaats daarvan houdt TransPerfect alleen bij welke internetserviceprovider toegang heeft tot de site, naast statistieken die het aantal bezoekers van de site, ontvangen verzoeken en het land van herkomst van die verzoeken laten zien. Deze informatie wordt gebruikt om onze site te verbeteren om onze cliënten beter van dienst te kunnen zijn, maar deze informatie omvat geen persoonsgegevens.

Afmelden

De cookieaanbieder van TransPerfect is lid van het Network Advertising Initiative (NAI) en volgt de NAI-gedragscode. U kunt met de NAI-afmeldingstool voorkomen dat u gerichte advertenties van ons en van andere door het NAI goedgekeurde deelnemende bedrijven ziet.

Daarnaast, als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van communicaties van ons, ga naar het Afmeldingsportaal van TransPerfect. Als u zich afmeldt, ontvangt u geen communicatie meer over zakelijke kansen of diensten en krijgt u geen toegang meer tot de toepassingen in de technologische suite van TransPerfect. 

Uw rechten en uw persoonsgegevens

Afhankelijk van uw land en/of provincie van inwoning, evenals onze relatie met u, heeft u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die TransPerfect over u bewaart (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht op informatie over de categorieën en doeleinden van persoonsgegevens die we over u verzamelen (voor inwoners van Californië)

Het recht om te verzoeken dat TransPerfect eventuele persoonsgegevens corrigeert als deze onnauwkeurig of verouderd blijken te zijn (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen waar het niet langer nodig of anderszins juridisch is vereist voor TransPerfect om dergelijke gegevens te bewaren (voor inwoners van Europa, het Verenigd Koninkrijk en Californië)

Het recht op intrekking van uw toestemming voor verwerking op elk moment (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht om TransPerfect te verzoeken om aan u als betrokkene uw persoonsgegevens te verstrekken en, waar mogelijk, om die gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden (voor inwoners van Europa, het Verenigd Koninkrijk of Californië)

Het recht om een ​​beperking te eisen bij verdere verwerking, in verband met de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij overheidsinstanties of gegevensbeschermingsautoriteiten zoals bepaald in de AVG (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk).

Om uw rechten op gegevensherstel, -verwijdering, portabiliteit, toegang en/of beperkte verwerking uit te oefenen, stuur een e-mail naar privacy@transperfect.com.

Kennisgeving – TransPerfect behandelt al het materiaal dat onze klanten, leveranciers en medewerkers (clients, vendors and employees, ‘CVE's’) als vertrouwelijk toesturen, in overeenstemming met onze actuele vertrouwelijkheidsafspraken met CVE's.  Vertrouwelijkheidsbepalingen maken deel uit van al onze contracten met al onze klanten, leveranciers en medewerkers; elke afzonderlijke entiteit moet een vertrouwelijkheidsovereenkomst tekenen voorafgaand aan de samenwerking met TransPerfect.    

Alle e-mails die (wereldwijd) naar TransPerfect worden verzonden, worden doorgestuurd via een externe SPAM-filter (AppRiver) die zich in de Verenigde Staten bevindt. Dit betekent dat alle e-mailcorrespondentie van buiten de Verenigde Staten met een eindbestemming buiten de Verenigde Staten nog steeds door de Verenigde Staten moet reizen voor aankomst op de gewenste locatie.

TransPerfect gebruikt een netwerk van meer dan 8.000 freelance leveranciers ter ondersteuning van het vertaalproces. Zij kunnen, als onderdeel van de opdracht, de naam van de cliënt ontvangen waarvoor zij werken, maar geen persoonsgegevens van die cliënt, tenzij dergelijke contactgegevens nodig zijn om de opdracht uit te voeren (zoals een tolkproject, een documentrevisie ter plaatse enz.). Deze freelance leveranciers kunnen ook toegang hebben tot persoonsgegevens binnen de brondocumenten en het naslagmateriaal dat ze hebben ontvangen om ter vertalen. In alle gevallen zijn de freelance leveranciers echter gebonden aan vertrouwelijkheidsafspraken waarbij dergelijke freelance leveranciers zich ertoe hebben verbonden om dergelijke informatie geheim te houden en alleen te gebruiken in overeenstemming met hun projecten. 

Alle leveranciers die persoonsgegevens van EU-burgers of ingezetenen zullen verwerken, moeten de EU-gegevensbeschermingsovereenkomst en EU-standaardcontractbepalingen ondertekenen. Deze documenten behandelen veelvoorkomende vereisten, waaronder kennisgeving, keuze, verdere overdracht, toegang, beveiliging, gegevensintegriteit en handhaving van de persoonsgegevens met betrekking tot de persoonsgegevens. Elke EU-leverancier heeft het recht om zijn werkrelatie met TransPerfect te beëindigen en zijn of haar persoonsgegevens te laten verwijderen. TransPerfect bewaart, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, historische zakelijke dossiers echter op zo'n manier dat TransPerfect historische kennis en relaties behoudt met betrekking tot juridische of regelgevende kwesties die zich later kunnen voordoen. Deze praktijk is in het belang van beide partijen, zodat informatie met betrekking tot een bepaalde kwestie kan worden geïdentificeerd, maar voldoende discreet is, zodat TransPerfect in de toekomst niet per ongeluk contact met hen opneemt voor projecten.

Keuze – – Klanten van TransPerfect kunnen kiezen welke persoonsgegevens worden ingezien, gebruikt of bewaard. Om zaken te doen met onze klanten is het noodzakelijk om contactgegevens en specifieke factuurgegevens te bewaren, maar de hoeveelheid opgeslagen informatie kan altijd worden besproken met een vertegenwoordiger van TransPerfect. Bovendien, als er een specifieke zorg is over de persoonsgegevens in de informatie die wordt verstrekt (zoals bron- en naslagmateriaal enz.), bevelen wij aan om deze informatie te verwijderen alvorens het materiaal aan TransPerfect te leveren of alternatieve oplossingen te bespreken met uw vertegenwoordiger van TransPerfect. Ten slotte kunnen andere stappen worden genomen, waaronder de gedwongen anonimisering van informatie en het beperken van de vertaling tot alleen onidentificeerbare gegevens.

Om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn en meer informatie te kunnen verstrekken over diensten kan TransPerfect van tijd tot tijd informatie versturen over andere diensten die wij aanbieden. Als klanten deze informatie niet wensen te ontvangen, kunnen zij ervoor kiezen om deze informatie niet te ontvangen door hun vertegenwoordiger te informeren of door contact op te nemen met de Data Privacy Officer van TransPerfect. 

Medewerkers van TransPerfect kunnen kiezen welke informatie wordt gedeeld met andere medewerkers, partners en externe partijen (zoals klanten). Dergelijke informatie wordt alleen verstrekt in overeenstemming met de schriftelijke toestemming van dergelijke medewerkers en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

Toegang en correctie – Elke individuele CVE kan bij de Data Privacy Officer van TransPerfect vragen om een kopie van de persoonsgegevens die TransPerfect heeft verzameld, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, naast het ontvangen van bevestiging van de inhoud van persoonsgegevens met betrekking tot de persoon. Onder de geldende wetgeving heeft een dergelijke individuele CVE dan het recht om onjuiste informatie te corrigeren, wijzigen of verwijderen. 

Klanten kunnen dit doen door contact op te nemen met hun vertegenwoordiger of de Data Privacy Officer van TransPerfect.

Behalve indien wettelijk vereist of tijdens een registratie- of regelgevende audit verstrekt TransPerfect geen gegevens aan externe partijen zonder de toestemming van de CVE.

Leveranciers kunnen hiervoor contact opnemen met EDPA@transperfect.com, een speciaal e-mailadres voor dergelijke kwesties.

Medewerkers kunnen hiervoor contact opnemen met de TransPerfect Human Resources-afdeling of de Data Privacy Officer van TransPerfect. 

Gegevensintegriteit – TransPerfect streeft ernaar dat alle bewaarde gegevens accuraat, bijgewerkt en relevant zijn voor het gebruik zoals wordt verwacht en neemt alle vereiste stappen om te verzekeren dat de gegevens accuraat, compleet en actueel zijn. Dit proces wordt bereikt door regelmatige e-mail- en schriftelijke correspondentie met CVE's; wij bevelen echter aan dat CVE's de informatie die wordt verstrekt aan TransPerfect blijven controleren en proactief zijn in het vragen om toegang tot persoonsgegevens en indien nodig TransPerfect te adviseren over noodzakelijke correcties. 

Gegevensbeveiliging – TransPerfect heeft strenge fysieke en logistieke beveiligingsprocedures om te verzekeren dat alle digitale en papieren dossiers beveiligd zijn (dit beleid kan worden doorgestuurd naar klanten na schriftelijk verzoek aan de Data Privacy Officer van TransPerfect). Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor goedgekeurde medewerkers. Alle belangrijke systemen (zoals servers) zijn alleen toegankelijk voor een klein aantal bevoegde medewerkers. De informatiebeveiliging van TransPerfect wordt intern beheerd en regelmatig nagekeken om overeenstemming met procedures van TransPerfect en aanbevelen sectornormen te verzekeren.

Onafhankelijke middelen voor privacyklachten en contactinformatie

In overeenstemming met de Principes van het Privacy Shield, verbindt TransPerfect zich ertoe om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Neem voor alle relevante rechten, vragen of klachten contact op met:

Stacey Watanabe
Data Privacy Officer
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
VS/Wereldwijd: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com 

U kunt klachten indienen via een online formulier (klik hier

TransPerfect streeft ernaar alle klachten tijdig op te lossen. Als u van ons geen tijdige bevestiging van uw klacht ontvangt (binnen 45 dagen na ontvangst), of als u ontevreden bent met ons antwoord, of als contact met ons opnemen uw klacht niet oplost, kunnen EU- en Verenigd Koninkrijk-inzittenden een klacht indienen bij, en inwoners van Zwitserland kunnen onopgeloste Privacy Shield-klachten doorsturen naar de United States Council for International Business (USCIB). De USCIB is de Amerikaanse partner van de Internationale Kamer van Koophandel, de Economische en Industriële Adviescommissie van de OESO en de Internationale Werkgeversorganisatie. De USCIB fungeert als een betrouwbare externe partij namens de gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Unie (EU). Informatie over het indienen van een bij de USCIB is beschikbaar op uscib.org. Als laatste redmiddel kunnen EU-burgers een oplossing zoeken via bindende arbitrage. Zwitserse inzittenden kunnen, daarnaast, TransPerfect verzoeken om onopgeloste Privacy Shield-klachten door te verwijzen naar, of u kunt een klacht indienen bij, de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die fungeert als de instantie voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) volgens het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield-kader. De diensten van dit proces brengen voor u geen kosten met zich mee. 

Handhaving 

TransPerfect controleert minstens één keer per jaar en in verband met de jaarlijkse controle en interne nalevingsmaatregelen van TransPerfect of het privacybeleid wordt nageleefd. TransPerfect gebruikt de beste commerciële inspanningen om te verzekeren dat dit privacybeleid wordt nageleefd en dat het privacybeleid juist en allesomvattend is en in overeenstemming blijft met toepasselijke wetgeving. Wij moedigen CVE's aan om kwesties of zorgen direct te bespreken met de Data Privacy Officer van TransPerfect, die dergelijke klachten met betrekking tot het gebruik van gegevens en niet-naleving van ons privacybeleid behandelt en oplost. Alle kwesties worden officieel vastgelegd binnen het kader van ons ISO 9001-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. 

TransPerfect verbindt zich ertoe om samen te werken met gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) van de EU en FDPIC, en het advies van dergelijke autoriteiten in acht te nemen met betrekking tot personeelsgegevens die vanuit de EU en/of Zwitserland zijn overgedragen in het kader van de arbeidsrelatie.

TransPerfect biedt informatie met betrekking tot het onderstaande door middel van onze beleidsregels en trainingen:

TransPerfect is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC);

de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden, dat personen kunnen vragen om bindende arbitrage;

de vereiste voor uw organisatie om persoonsgegevens te delen als reactie op wettige verzoeken van openbare autoriteiten, inclusief om te voldoen aan nationale beveiligings- of wethandhavingsvereisten;

De aansprakelijkheid van TransPerfect in gevallen van verdere overdracht aan externe partijen;

Met betrekking tot klachten die verband houden met ons privacybeleid en die niet kunnen worden opgelost door ons interne proces, stemmen wij ermee in dat we ons houden aan de de procedures voor geschillenbeslechting die zijn opgesteld door de relevante autoriteiten zoals aangegeven door toepasselijke regelgeving. 

  

Geldig vanaf: Augustus 2020