Gegevensbeschermingsverklaring voor consumenten, klanten en technologiegebruikers

Ons privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Dit beleid zet uiteen wie we zijn, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u uw persoonsgegevens kunt bijwerken.

We verkopen uw persoonsgegevens niet. We bieden ook geen financiële stimulans, noch enige vorm van verschil in prijs of dienstverlening, in ruil voor het bewaren of verkopen van uw persoonsgegevens. We discrimineren niet tegen personen die hun privacyrechten uitoefenen.

Uw persoonsgegevens - wat wordt hieronder verstaan?

Persoonsgegevens zijn de gegevens van een levend persoon die aan de hand van die gegevens geïdentificeerd kan worden. Dergelijke identificatie is mogelijk aan de hand van alleen deze gegevens, of in samenhang met enige andere informatie waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. De verwerking van persoonsgegevens van Europese burgers of ingezetenen (‘EU-persoonsgegevens’) wordt gereguleerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (in het vervolg ‘AVG’ genoemd). 

Wie zijn wij?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com en al onze geaffilieerde of dochterondernemingen (gezamenlijk ‘TransPerfect’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) ontvangen uw persoonsgegevens op grond van een contract of andere overeenkomst tussen TransPerfect en een van onze klanten of in navolging van informatie die u direct aan ons heeft verstrekt. Dit betekent dat ofwel onze klant of u, waar van toepassing, de verantwoordelijke is die bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen TransPerfect, als verwerker, uw persoonsgegevens verwerkt, inclusief het verzenden naar toepassingen van derden indien vereist.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

TransPerfect voldoet aan haar verplichtingen onder relevante dataprivacywetgeving, inclusief de AVG, door persoonsgegevens actueel te houden; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens die aan TransPerfect zijn verstrekt, worden opgeslagen in de datacentra van TransPerfect in de Verenigde Staten en/of Europa om u toegang te verlenen tot ons pakket aan diensten, technologieplatforms en oplossingen. 

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om toegang te verlenen tot het pakket aan diensten, technologieplatforms en oplossingen van TransPerfect
 • Om gebruikersaccounts te beheren en actie te ondernemen ten opzichte van gebruikersaccounts
 • Om gebruikersondersteuning te bieden
 • Om eventuele klachten of vragen die u heeft te onderzoeken
 • Om u te informeren over kansen, evenementen en activiteiten waar wij of de TransPerfect-klanten mee te maken hebben (bijvoorbeeld upgrades, uitvaltijd, training, feedback)
 • Om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of verbeteringen in de technologische producten
 • Om bedrijfsinformatie te verzamelen over gebruikstrends die kunnen worden afgeleid van persoonsgegevens
 • Om gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden of naar een klant van TransPerfect of naar een klant van een TransPerfect-klant in verband met diensten die aan dergelijke partijen worden verleend
    

Wat voor soort persoonsgegevens hebben wij?

De persoonsgegevens die wij bewaren over u, stellen u in staat succesvol te werken in onze technologieproducten en zijn meestal beperkt tot het volgende:

 • Uw naam, e-mailadres en een gebruikersnaam als u een van onze technologische platforms gebruikt, 
 • Uw IP-adres,
 • Uw woonplaats of tijdzone, en
 • Het bedrijf waar u rechtstreeks voor werkt of waarvoor u diensten verleent tijdens het gebruik van een van onze technologische platforms.
    

Wat is de juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, inclusief omdat het:

 • noodzakelijk is voor nakoming van onze juridische verplichtingen
 • noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen TransPerfect en u, Transperfect en een TransPerfect-klant of tussen u en een TransPerfect-klant (bijv. om u toe te staan ​​projecten in te dienen of uit te voeren met behulp van de technologieproducten)
 • noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen (bijvoorbeeld contact opnemen met TransPerfect-klanten om te voldoen aan contractvereisten en voor archiveringsdoeleinden)
 • noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en/of
 • overeenkomstig uw toestemming is
    

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen intern worden gedeeld door medewerkers van TransPerfect en in bepaalde beperkte omstandigheden, met derden, zoals andere technologische toepassingen die de TransPerfect-klant TransPerfect heeft laten integreren.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor onze lopende zakelijke relatie en voor het bijhouden van gegevens, en in geval van juridische claims of klachten.  

Uw rechten en uw persoonsgegevens

Afhankelijk van uw land en/of provincie van inwoning, evenals onze relatie met u, heeft u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

Het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die TransPerfect over u bewaart (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht op informatie over de categorieën en doeleinden van persoonsgegevens die we over u verzamelen (voor inwoners van Californië)

Het recht om te verzoeken dat TransPerfect eventuele persoonsgegevens corrigeert als deze onnauwkeurig of verouderd blijken te zijn (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen waar het niet langer nodig of anderszins juridisch is vereist voor TransPerfect om dergelijke gegevens te bewaren (voor inwoners van Europa, het Verenigd Koninkrijk en Californië)

Het recht op intrekking van uw toestemming voor verwerking op elk moment (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht om TransPerfect te verzoeken om aan u als betrokkene uw persoonsgegevens te verstrekken en, waar mogelijk, om die gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden (voor inwoners van Europa, het Verenigd Koninkrijk of Californië)

Het recht om een ​​beperking te eisen bij verdere verwerking, in verband met de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk)

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij overheidsinstanties of gegevensbeschermingsautoriteiten zoals bepaald in de AVG (voor inwoners van Europa of het Verenigd Koninkrijk).

 • Om uw rechten op gegevensherstel, -verwijdering, portabiliteit, toegang en/of beperkte verwerking uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar privacy@transperfect.com.
    

Opslag van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het datacentrum van TransPerfect in de Verenigde Staten. TransPerfect is een regelmatige gebruiker van EU-modelclausules, inclusief de standaard contractclausules van de EU, en is gecertificeerd door het Zwitserse-Amerikaanse Privacy Shield. TransPerfect voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG door persoonsgegevens actueel te houden; door deze veilig op te slaan en te vernietigen; door geen overmatige hoeveelheden gegevens te behouden; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Verdere verwerking

Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet wordt gedekt door deze Gegevensbeschermingsverklaring, zullen we u een nieuwe verklaring sturen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat de verwerking wordt gestart en waarin de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden uiteen worden gezet. Waar en wanneer nodig, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking.
  

Contactgegevens

Neem voor alle relevante rechten, vragen of klachten contact op met:

Stacey Watanabe
Data Privacy Officer
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
VS/Wereldwijd: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Toestemming

Om u af te melden van de verwerking van uw persoonsgegevens door TransPerfect, gaat u naar het Afmeldingsportaal van TransPerfect. Let op: als u zich afmeldt, heeft u geen toegang meer tot het pakket aan diensten, technologieplatforms en oplossingen van TransPerfect.

Om uw rechten op herstel, verwijdering, portabiliteit, toegang en/of beperkte verwerking van gegevens uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar  privacy@transperfect.com.