Powiadomienie o ochronie danych dla konsumentów, klientów i użytkowników produktów technologicznych

Nasza polityka ochrony prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas niezwykle ważna. W niniejszej polityce określono, kim jesteśmy, jakie dane osobowe zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jaki sposób użytkownik może je aktualizować.

Nie sprzedajemy ani nie zamierzamy sprzedawać danych osobowych użytkowników. Nie oferujemy zachęt finansowych, lepszych cen ani usług za przechowywanie bądź sprzedaż danych osobowych użytkowników. Nie dyskryminujemy osób, które korzystają z przysługujących im praw ochrony danych.

Czym są dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, której tożsamość można określić na ich podstawie. Określenie tożsamości może nastąpić na podstawie samych danych lub w połączeniu z innymi informacjami znajdującymi się, tudzież mogącymi znaleźć się w posiadaniu administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych obywateli lub mieszkańców Unii Europejskiej („dane osobowe UE”) podlega zapisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”). 

Kim jesteśmy?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com oraz ich podmioty zależne i stowarzyszone (łącznie „TransPerfect”, „spółka TransPerfect” „my”, „nam”, „nasz”, itd.)  otrzymują dane osobowe użytkowników na mocy umowy lub innego porozumienia zawartego pomiędzy spółką TransPerfect a klientem, ewentualnie na podstawie informacji przekazanych nam bezpośrednio przez użytkownika. Oznacza to, że administratorem danych jest albo nasz klient, albo użytkownik (zależnie od przypadku). Administrator danych określa cele i środki przetwarzania danych przez spółkę TransPerfect będącą podmiotem przetwarzającym, w tym odnośnie do przekazywania ich podmiotom zewnętrznym (w razie konieczności).

Jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

TransPerfect wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym RODO. Dane osobowe są aktualizowane na bieżąco, odpowiednio przechowywane i bezpiecznie niszczone. TransPerfect nie zbiera ani nie przechowuje nadmiernych ilości danych, chroni je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Wdraża też odpowiednie środki techniczne ukierunkowane na ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazane TransPerfect są przechowywane w centrach danych TransPerfect w USA lub Europie celem zapewnienia użytkownikowi dostępu do naszej gamy usług, platform technologicznych i rozwiązań. 

Dlaczego zbieramy dane osobowe użytkowników?

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Zapewnienie dostępu do gamy usług, platform technologicznych i rozwiązań TransPerfect
 • Zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników oraz podejmowanie działań w tym zakresie
 • Zapewnianie wsparcia użytkownikom
 • Analiza reklamacji i pytań, które mogą się pojawić
 • Informowanie użytkowników o możliwościach, wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez nas lub naszych klientów (np. aktualizacje, przestoje, szkolenia, informacje zwrotne)
 • Bieżące informowanie użytkowników o zmianach lub ulepszeniach produktów technologicznych
 • Pozyskiwanie informacji na temat trendów użytkowania odzwierciedlonych w danych osobowych
 • Przekazywanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi przetwarzającemu, klientowi TransPerfect lub klientowi klienta TransPerfect w związku z usługami świadczonymi na ich rzecz.
    

Jakiego rodzaju dane osobowe znajdują się w naszym posiadaniu?

Przechowywane przez nas dane osobowe pozwalają użytkownikom wydajnie korzystać z naszych produktów technologicznych i zazwyczaj ograniczają się do podanych niżej informacji:

 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, ewentualnie nazwa użytkownika, jeśli korzysta on z którejś z naszych platform technologicznych; 
 • Adres IP użytkownika;
 • Kraj zamieszkania lub strefa czasowa użytkownika; oraz
 • Firma, na rzecz której użytkownik bezpośrednio pracuje lub świadczy usługi, korzystając z którejś z naszych platform technologicznych.
    

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników? 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w oparciu o różne podstawy prawne - np.

 • jest niezbędne do wywiązywania się przez nas ze zobowiązań prawnych;
 • jest niezbędne do wykonania umowy zawartej między TransPerfect a użytkownikiem, TransPerfect a klientem TransPerfect lub użytkownikiem a klientem TransPerfect (np. umożliwianie użytkownikowi przesyłania lub realizacji projektów przy wykorzystaniu naszych produktów technologicznych);
 • wiąże się z naszym prawnie uzasadnionym interesem biznesowym (np. współpraca z klientami TransPerfect celem wywiązania się z wymogów umownych lub w związku z przechowywaniem rejestrów)
 • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 • na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika.
    

Przekazywanie danych osobowych użytkowników innym podmiotom

Dane osobowe użytkowników traktuje się w sposób ściśle poufny. Są one udostępniane tylko wewnętrznie stosownie umocowanym pracownikom TransPerfect oraz – w ograniczonym zakresie – podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom innych aplikacji technologicznych, których integrację zlecił spółce TransPerfect klient.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy przez okres wymagany do utrzymania bieżącej relacji biznesowej, w celach związanych z przechowywaniem dokumentacji oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami bądź reklamacjami.  

Prawa użytkowników związane z danymi osobowymi

W zależności od kraju lub stanu zamieszkania użytkownika oraz łączącej nas relacji użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa odnoszące się do danych osobowych: 

Prawo żądania otrzymania kopii danych osobowych użytkownika przechowywanych w TransPerfect (dotyczy mieszkańców krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii)

Prawo uzyskania informacji na temat kategorii danych osobowych i celów ich zbierania (dotyczy mieszkańców Kalifornii)

Prawo żądania od TransPerfect sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne (dotyczy mieszkańców krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii)

Prawo żądania usunięcia danych, których TransPerfect nie musi już zgodnie z prawem przechowywać (dotyczy mieszkańców krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Kalifornii)

Prawo wycofania – w dowolnym momencie – zgody na przetwarzanie danych (dotyczy mieszkańców krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii)

Prawo żądania otrzymania danych osobowych przechowywanych przez TransPerfect na temat użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, a także – w miarę możliwości – przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi danych (dotyczy mieszkańców krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Kalifornii)

Prawo żądania ograniczenia dalszego przetwarzania danych, jeśli powstał konflikt odnoszący się do prawidłowości bądź przetwarzania danych osobowych użytkownika (dotyczy mieszkańców krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii)

Prawo złożenia skargi do organów państwowych lub organów ochrony danych zgodnie z zapisami RODO (dotyczy mieszkańców krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii).

 • Aby skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych lub dostępu do nich, należy napisać e-mail na adres: privacy@transperfect.com.
    

Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w centrum danych TransPerfect w USA. Spółka TransPerfect regularnie korzysta z wzorcowych klauzul umownych UE, w tym ze standardowych klauzul umownych UE. Posiada także certyfikat Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA. TransPerfect wywiązuje się ze zobowiązań określonych w RODO. Dane osobowe są aktualizowane na bieżąco, odpowiednio przechowywane i bezpiecznie niszczone. TransPerfect nie zbiera ani nie przechowuje nadmiernych ilości danych, chroni je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Wdraża też odpowiednie środki techniczne ukierunkowane na ochronę danych osobowych.

Dalsze przetwarzanie

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu, którego nie uwzględniono w niniejszym Powiadomieniu o ochronie danych, prześlemy odrębne powiadomienie z wyjaśnieniem nowego sposobu wykorzystywania danych – przed rozpoczęciem przetwarzania – podając odpowiednie założenia i warunki przetwarzania. W razie potrzeby będziemy dążyć do uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na nowe przetwarzanie danych.
  

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem z przysługujących praw, przesyłaniem zapytań, skarg i reklamacji:

Stacey Watanabe
Inspektor ochrony danych
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA / reszta świata: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Zgoda

Aby zrezygnować z udostępniania danych TransPerfect w związku z ich przetwarzaniem, prosimy wejść na portal TransPerfect   Opt-Out. Uwaga: rezygnacja z udostępniania danych oznaczać będzie zablokowanie dostępu do gamy usług, platform technologicznych i rozwiązań, oferowanej przez TransPerfect.

Aby skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych lub dostępu do nich, należy napisać e-mail na adres:  privacy@transperfect.com.