Gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten

Uw persoonsgegevens - wat wordt hieronder verstaan?

Persoonsgegevens zijn de gegevens van een levend persoon die aan de hand van die gegevens geïdentificeerd kan worden. Dergelijke identificatie is mogelijk aan de hand van alleen deze gegevens, of in samenhang met enige andere informatie waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. De verwerking van persoonsgegevens van Europese burgers of ingezetenen (‘EU-persoonsgegevens’) wordt gereguleerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (in het vervolg ‘AVG’ genoemd).
 

Wie zijn wij?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com en al onze geaffilieerde of dochterondernemingen (gezamenlijk ‘TransPerfect’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) zijn een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat TransPerfect uw persoonsgegevens beheert en deze kan gebruiken voor verschillende doeleinden, inclusief het verzenden naar ‘gegevensverwerkers’ waar we mee samenwerken.
 

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

TransPerfect voldoet aan haar verplichtingen onder relevante dataprivacywetgeving, inclusief de AVG, door persoonsgegevens actueel te houden; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.  

De persoonsgegevens die u aan TransPerfect verstrekt (of eerder hebt verstrekt) worden opgeslagen in de kantoren van TransPerfect, het datacentrum van TransPerfect in de Verenigde Staten en in de datacentra van de leveranciers waar TransPerfect mee samenwerkt. Als onderdeel van uw sollicitatie bij TransPerfect, gebruiken wij uw gegevens om uw geschiktheid voor een specifieke functie te evalueren en om u over die functie te contacteren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw kwalificaties te vergelijken met de vereisten van verschillende openstaande vacatures
 • Om uw verklaringen over onderwijs, licenties, certificeringen en werkverleden te verifiëren
 • Indien vereist en toegestaan ​​door de wet, om een ​​achtergrondonderzoek vóór de tewerkstelling uit te voeren
 • Om onze interne administratie te beheren
 • Om met u te communiceren, inclusief over elk mogelijk werkaanbod
    

Wat is de juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, inclusief omdat het:

 • noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale zekerheid of sociale bescherming, of een collectieve overeenkomst)
 • noodzakelijk is om een ​​potentiële arbeidsovereenkomst met u aan te gaan
 • noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen (bijvoorbeeld het beheren en faciliteren van een wereldwijd personeelsbestand)
 • noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

U bent verplicht om dergelijke informatie te verstrekken die u hebt verzameld om in aanmerking te komen voor een baan bij TransPerfect. Het niet verstrekken van dergelijke informatie kan van invloed zijn op enige carrièremogelijkheden bij TransPerfect.  
 

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden als strikt vertrouwelijk behandeld en kunnen worden gedeeld:

 • intern, onder medewerkers van TransPerfect die een legitieme en beperkte behoefte hebben aan toegang tot deze informatie
 • met bepaalde externe dienstverleners die onderwijsverificatie en andere achtergrondonderzoeken mogelijk maken
 • om te voldoen aan juridische verplichtingen
 • met klanten die om dergelijke informatie vragen of bemachtigen in de loop van hun relatie met TransPerfect
    

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor onze lopende zakelijke relatie, voor het bijhouden van gegevens of voor wettelijke doeleinden, en in geval van juridische claims of klachten.
 

Uw rechten en uw persoonsgegevens

Als u een burger of ingezetene van de EU of het Verenigd Koninkrijk bent, heeft u op grond van de AVG de volgende rechten (tenzij er sprake is van een vrijstelling):

 • Het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die TransPerfect over u bewaart
 • Het recht om te verzoeken dat TransPerfect eventuele persoonsgegevens corrigeert als deze onnauwkeurig of verouderd blijken te zijn
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen waar het niet langer nodig of anderszins is vereist voor TransPerfect om dergelijke gegevens te bewaren
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking op elk gewenst moment in te trekken
 • Het recht om TransPerfect te verzoeken om aan u als betrokkene uw persoonsgegevens te verstrekken en, waar mogelijk, om die gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden
 • Het recht om een ​​beperking te eisen bij verdere verwerking, in verband met de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij overheidsinstanties of gegevensbeschermingsautoriteiten zoals bepaald in de AVG.
    

Grensoverschrijdende overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het hoofdkantoor van TransPerfect in de VS en in het datacenter in de Verenigde Staten, evenals in de database van elke elektronische vacaturepagina waar u solliciteerde naar een functie bij TransPerfect.
  

Verdere verwerking

Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet wordt gedekt door deze Gegevensbeschermingsverklaring, zullen we u een nieuwe verklaring sturen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat de verwerking wordt gestart en waarin de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden uiteen worden gezet. Waar en wanneer nodig, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking.
 

Contactgegevens

Neem voor alle relevante rechten, vragen of klachten contact op met:

Stacey Watanabe
Data Privacy Officer
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
VS/Wereldwijd: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com
 

Toestemming

Om u af te melden voor het ontvangen van communicatie, gaat u naar het Afmeldingsportaal van TransPerfect.

Om uw rechten op gegevensherstel, -verwijdering, portabiliteit, toegang en/of beperkte verwerking uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar privacyrequests@transperfect.com.