Powiadomienie o ochronie danych dla kandydatów

Czym są dane osobowe kandydatów?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, której tożsamość można określić na ich podstawie. Określenie tożsamości może nastąpić na podstawie samych danych lub w połączeniu z innymi informacjami znajdującymi się, tudzież mogącymi znaleźć się w posiadaniu administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych obywateli lub mieszkańców Unii Europejskiej („dane osobowe UE”) podlega zapisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”).
 

Kim jesteśmy?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com oraz ich podmioty zależne i stowarzyszone (łącznie „TransPerfect”, „spółka TransPerfect” „my”, „nam”, „nasz”, itd.)  są „administratorem danych” kandydata. Oznacza to, że TransPerfect kontroluje dane osobowe kandydatów i może je wykorzystywać w różnych celach, w tym w celu przekazywania informacji „podmiotom przetwarzającym dane”, z którymi współpracuje.
 

Jak przetwarzamy dane osobowe kandydatów?

TransPerfect wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym RODO. Dane osobowe są aktualizowane na bieżąco, odpowiednio przechowywane i bezpiecznie niszczone. TransPerfect nie zbiera ani nie przechowuje nadmiernych ilości danych, chroni je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Wdraża też odpowiednie środki techniczne ukierunkowane na ochronę danych osobowych.  

Dane osobowe dostarczane (lub dostarczone wcześniej) do TransPerfect przechowuje się w biurach i centrum danych TransPerfect w USA, a także w centrach danych usługodawców współpracujących z TransPerfect. W związku z podaniem o pracę w TransPerfect korzystamy z danych kandydata w celu oceny jego przydatności do wykonywania zadań na konkretnym stanowisku oraz kontaktowania się z nim w tej kwestii.

Wykorzystujemy dane osobowe kandydatów w następujących celach:

 • Porównanie kwalifikacji do wymogów na otwartych stanowiskach
 • Weryfikacja oświadczeń kandydata na temat posiadanego wykształcenia, przyznanych licencji i certyfikatów, a także dotychczasowego zatrudnienia
 • Prowadzenie wstępnych weryfikacji podanych informacji – w prawnie dopuszczalnym zakresie
 • Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji
 • Komunikacja z kandydatem, w tym odnośnie do potencjalnej oferty zatrudnienia
    

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów?

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywa się w oparciu o różne podstawy prawne – np.

 • jest niezbędne do wywiązywania się przez nas ze zobowiązań prawnych (w dziedzinie zatrudnienia, prawa zabezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń społecznych, układów zbiorowych, itd.)
 • jest niezbędne do ewentualnego zawarcia umowy o pracę z kandydatem
 • wiąże się z naszym prawnie uzasadnionym interesem biznesowym (np. zarządzanie globalnym personelem)
 • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Obowiązkiem kandydata jest podanie przedmiotowych informacji, jeśli chce być uwzględniany w gronie osób, które mogą zostać przyjęte do pracy w TransPerfect. Niepodanie ich może uniemożliwić zatrudnienie w TransPerfect.  
 

Przekazywanie danych osobowych kandydatów innym podmiotom

Dane osobowe kandydatów traktuje się w sposób ściśle poufny. Są one udostępniane:

 • wewnętrznie stosownie umocowanym pracownikom TransPerfect (których dostęp do informacji jest prawnie uzasadniony i ograniczony);
 • usługodawcom zewnętrznym, którzy pomagają w weryfikacji wykształcenia i innych kwestii;
 • w związku z koniecznością sprostania wymogom prawnym i regulacyjnym
 • klientom, którzy wnioskują o przekazanie tych informacji lub dowiedzą się o nich w toku relacji z TransPerfect
    

Jak długo przechowujemy dane osobowe kandydatów?

Dane osobowe kandydatów przechowujemy przez okres wymagany do utrzymania bieżącej relacji biznesowej, w celach związanych z przechowywaniem dokumentacji i wymogami organów regulacyjnych oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami bądź reklamacjami.
 

Prawa kandydatów związane z danymi osobowymi

Jeśli chodzi o obywateli lub mieszkańców UE i Wielkiej Brytanii, ich prawa wynikające z RODO obejmują (o ile nie podlegają wyjątkom):

 • Prawo żądania otrzymania kopii danych osobowych kandydata przechowywanych w TransPerfect
 • Prawo żądania od TransPerfect sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne
 • Prawo żądania usunięcia danych, których TransPerfect nie musi przechowywać lub nie jest to wymagane na innej podstawie
 • Prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie – na przetwarzanie danych
 • Prawo żądania otrzymania danych osobowych przechowywanych przez TransPerfect na temat kandydata jako osoby, której dane dotyczą, a także – w miarę możliwości – przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi danych
 • Prawo żądania ograniczenia dalszego przetwarzania danych, jeśli powstał konflikt odnoszący się do prawidłowości bądź przetwarzania danych osobowych kandydata
 • Prawo złożenia skargi do organów państwowych lub organów ochrony danych zgodnie z zapisami RODO
    

Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe kandydatów przechowuje się w amerykańskiej centrali TransPerfect, w centrum danych w USA, a także w bazach danych elektronicznych platform rekrutacyjnych, za pośrednictwem których kandydat złożył podanie o pracę w TransPerfect.
  

Dalsze przetwarzanie

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe kandydata w celu, którego nie uwzględniono w niniejszym Powiadomieniu o ochronie danych, prześlemy odrębne powiadomienie z wyjaśnieniem nowego sposobu wykorzystywania danych – przed rozpoczęciem przetwarzania – podając odpowiednie założenia i warunki przetwarzania. W razie potrzeby będziemy dążyć do uzyskania uprzedniej zgody kandydata na nowe przetwarzanie danych.
 

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem z przysługujących praw, przesyłaniem zapytań, skarg i reklamacji:

Stacey Watanabe
Inspektor ochrony danych
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA / reszta świata: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com
 

Zgoda

Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów prosimy wejść na portal TransPerfect Opt-Out.

Aby skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych lub dostępu do nich, należy napisać e-mail na adres: privacyrequests@transperfect.com.