Powiadomienie o ochronie danych dla usługodawców

Czym są dane osobowe usługodawców?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, której tożsamość można określić na ich podstawie. Określenie tożsamości może nastąpić na podstawie samych danych lub w połączeniu z innymi informacjami znajdującymi się, tudzież mogącymi znaleźć się w posiadaniu administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych obywateli lub mieszkańców Unii Europejskiej („dane osobowe UE”) podlega zapisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”).

Kim jesteśmy?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com oraz ich podmioty zależne i stowarzyszone (łącznie „TransPerfect”, „spółka TransPerfect” „my”, „nam”, „nasz”, itd.) są administratorem danych usługodawcy. Oznacza to, że TransPerfect kontroluje dane osobowe usługodawców i może je wykorzystywać w różnych celach, w tym w celu przekazywania informacji „podmiotom przetwarzającym dane”, z którymi współpracuje. 

Jednocześnie TransPerfect jest „podmiotem przetwarzającym” dane osobowe, których dostarczają nam klienci. Oznacza to, że jeśli klient przekaże nam dane, to ich administratorem jest klient i to on ustala, jak informacje mają być przetwarzane. TransPerfect – jako podmiot przetwarzający dane – może jedynie przetwarzać tego rodzaju dane zgodnie z poleceniami klienta.

Każdego usługodawcę TransPerfect uznaje się za „podwykonawcę przetwarzania”. Oznacza to, że usługodawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z poleceniami TransPerfect. Co więcej każdy podwykonawca przetwarzania musi podpisać – przed przystąpieniem do realizacji projektu obejmującego dane osobowe obywateli Unii Europejskiej – umowę o ochronie danych przez podmioty przetwarzające i podwykonawców przetwarzania, zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dostarczaną odrębnie przez TransPerfect.

Jak przetwarzamy dane osobowe usługodawców?

TransPerfect wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym RODO. Dane osobowe są aktualizowane na bieżąco, odpowiednio przechowywane i bezpiecznie niszczone. TransPerfect nie zbiera ani nie przechowuje nadmiernych ilości danych, chroni je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Wdraża też odpowiednie środki techniczne ukierunkowane na ochronę danych osobowych. 

Dane osobowe dostarczane (lub dostarczone wcześniej) do TransPerfect przechowuje się w centrum danych TransPerfect w USA w celach związanych z weryfikacją usługodawców, realizacją nowych projektów i zapewnieniem terminowej płatności za świadczone usługi.
  

Dlaczego zbieramy dane osobowe usługodawców?

Wykorzystujemy dane osobowe usługodawców w następujących celach:

 • Prowadzenie bazy danych osób świadczących usługi konsultacyjne i inne usługi wsparcia biznesowego dla nas, naszych klientów, a niekiedy klientów naszych klientów
 • Informowanie o możliwościach, wydarzeniach i działaniach, które podejmujemy i które mogą być ważne dla roli danego usługodawcy w naszej spółce
 • Zarządzanie konsultantami i usługodawcami
 • Prowadzenie własnej księgowości i ewidencji
 • Przekazywanie danych bezpośrednio innemu administratorowi, klientowi TransPerfect lub klientowi klienta TransPerfect w związku z usługami świadczonymi przez usługodawcę na ich rzecz.  
    

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych usługodawców? 

Przetwarzanie danych osobowych usługodawców odbywa się w oparciu o różne podstawy prawne - np.

 • jest niezbędne do wywiązywania się przez nas ze zobowiązań prawnych (w dziedzinie zatrudnienia, prawa zabezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń społecznych, układów zbiorowych, itd.)
 • jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z usługodawcą (np. odnośnie do wykonywania zobowiązań płatniczych wobec usługodawcy) albo do podjęcia działań ukierunkowanych na zawarcie umowy z usługodawcą
 • wiąże się z naszym prawnie uzasadnionym interesem biznesowym (np. współpraca z usługodawcami w zakresie wykonywania projektów dla klientów)
 • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Jeśli usługodawca chce uzyskać status potencjalnego usługodawcy spółki TransPerfect, musi dostarczyć jej dane osobowe. Niepodanie tych informacji może spowodować, że usługodawca nie będzie brany pod uwagę w przyszłych kontaktach biznesowych z TransPerfect.

Wyrażając świadomą zgodę na niniejsze Powiadomienie o ochronie danych na portalu Adobe Sign, usługodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż TransPerfect może traktować jego dane osobowe w sposób zgodny z niniejszym Powiadomieniem.

Przekazywanie danych osobowych usługodawców innym podmiotom

Dane osobowe usługodawców traktuje się w sposób ściśle poufny. Są one udostępniane tylko wewnętrznie stosownie umocowanym pracownikom TransPerfect oraz – w ograniczonym zakresie – podmiotom zewnętrznym, na rzecz których usługodawca może świadczyć usługi bezpośrednio lub pośrednio, ewentualnie w związku z zapewnieniem wypłaty należności wobec usługodawcy.

Jak długo przechowujemy dane osobowe usługodawców?

Dane osobowe usługodawców przechowujemy przez okres wymagany do utrzymania bieżącej relacji biznesowej, w celach związanych z przechowywaniem dokumentacji oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami bądź reklamacjami.  

Prawa usługodawców związane z danymi osobowymi

Jeśli chodzi o obywateli lub mieszkańców UE i Wielkiej Brytanii, ich prawa wynikające z RODO obejmują (o ile nie podlegają wyjątkom):

 • Prawo żądania otrzymania kopii danych osobowych usługodawcy przechowywanych w TransPerfect
 • Prawo żądania od TransPerfect sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne
 • Prawo żądania usunięcia danych, których TransPerfect nie musi już przechowywać
 • Prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie – na przetwarzanie danych
 • Prawo żądania otrzymania danych osobowych przechowywanych przez TransPerfect na temat usługodawcy jako osoby, której dane dotyczą, a także – w miarę możliwości – przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi danych
 • Prawo żądania ograniczenia dalszego przetwarzania danych, jeśli powstał konflikt odnoszący się do prawidłowości bądź przetwarzania danych osobowych usługodawcy
 • Prawo złożenia skargi do organów państwowych lub organów ochrony danych zgodnie z zapisami RODO
    

Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe przechowuje się w centrum danych TransPerfect w USA w celach związanych z weryfikacją usługodawców, realizacją nowych projektów i zapewnieniem terminowej płatności za świadczone usługi.

 

Wyrażając świadomą zgodę na niniejsze Powiadomienie o ochronie danych na portalu Adobe Sign oraz na dokumenty, o których w nim mowa, usługodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż jego dane osobowe będą przechowywane w USA.

 

Dalsze przetwarzanie

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe usługodawcy w celu, którego nie uwzględniono w niniejszym Powiadomieniu o ochronie danych, prześlemy odrębne powiadomienie z wyjaśnieniem nowego sposobu wykorzystywania danych – przed rozpoczęciem przetwarzania – podając odpowiednie założenia i warunki przetwarzania. W razie potrzeby będziemy dążyć do uzyskania uprzedniej zgody usługodawcy na nowe przetwarzanie danych.
  

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem z przysługujących praw, przesyłaniem zapytań, skarg i reklamacji:

Stacey Watanabe
Inspektor ochrony danych
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA / reszta świata: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Zgoda

Wyrażając świadomą zgodę na niniejsze Powiadomienie o ochronie danych na portalu Adobe Sign oraz na dokumenty, o których w nim mowa, usługodawca potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Powiadomieniem i zgadza się na to, aby spółka TransPerfect przechowywała i przetwarzała jego dane osobowe w celach, o których w nim mowa. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić nam korzystanie z danych osobowych usługodawcy, a to z kolei może nas zmusić do zaprzestania z nim współpracy.

Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów i propozycji wykonania projektów prosimy wejść na portal TransPerfect   Opt-Out.

Aby skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych lub dostępu do nich, należy napisać e-mail na adres:  privacy@transperfect.com.