Dataintegritetsmeddelande för medarbetare

Dina personuppgifter – vad innebär det?

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en levande person. Identifieringen sker antingen enbart via personuppgifterna eller i kombination med annan information som de personuppgiftsansvariga lagrar eller som de kan komma att få åtkomst till. Personuppgiftsbehandling för medborgare och personer som är bosatta i EU (”personuppgifter inom EU”) styrs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad ”GDPR”).
  

Vilka är vi?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International, Inc., Translations.com och/eller dess närstående bolag och dotterbolag (gemensamt kallade ”TransPerfect”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är ”personuppgiftsansvariga” för dina personuppgifter. Detta betyder att TransPerfect har kontroll över dina personuppgifter och kan använda dem för olika syften, inklusive skicka dina uppgifter till ”databehandlare” som vi samarbetar med. 

TransPerfect är också ”databehandlare” för personuppgifter som vi får från våra kunder. Detta innebär att om våra kunder skickar oss personuppgifter så är kunden personuppgiftsansvariga och avgör hur personuppgifterna ska behandlas. TransPerfect, som databehandlare, får bara behandla dessa uppgifter enligt instruktioner från våra kunder.

Som medarbetare på TransPerfect är du en del av TransPerfects team och måste följa lämpliga procedurer när vi uppfyller våra skyldigheter som databehandlare. Men du är också en registrerad person, vilket kan ge dig särskilda rättigheter avseende dina personuppgifter.
  

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

TransPerfect efterlever sina skyldigheter under relevanta dataskyddslagar, inklusive GDPR, genom att se till att personuppgifter är aktuella, genom att lagra och förstöra dem på ett säkert sätt, genom att inte samla in eller bevara överdrivna mängder uppgifter, genom att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig tillgång och offentliggörande, samt genom att se till att lämpliga tekniska åtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter.

De personuppgifter som du uppger (eller tidigare har uppgett) till TransPerfect lagras på TransPerfects kontor och dess datacenter i USA. Som en del av din anställning på TransPerfect använder vi dina uppgifter till att betala dig, tillhandahålla förmåner, efterleva skatte- och andra anställningsrelaterade juridiska skyldigheter samt att underlätta affärsoperationer, inkl. tillgång till e-post och andra interntjänster.  

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • för att kunna behandla betalningen till dig som TransPerfect-medarbetare
 • för att kunna ge dig förmåner som en del av din anställning
 • för att beräkna skatter och utföra lagligt föreskriven anställningsrelaterad rapportering
 • för att underhålla våra egna interna register
 • för att underlätta skötseln av TransPerfects globala arbetsstyrka
 • för att ge tillgång till interna affärssystem och resurser, t.ex. tillgång till byggnader, e-post, datorsystem och tredje parts programvaruplattformar.
    

Vilken är den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på flera lagliga grunder, inkl. för att:

 • det krävs för efterlevnad av våra juridiska skyldigheter (t.ex. efterlevnad av våra skyldigheter enligt anställnings-, socialförsäkrings-, eller socialskyddslagstiftning, eller ett kollektivavtal)
 • det krävs för uppfyllande av ett avtal med dig (t.ex. för att uppfylla våra anställningsåtaganden gentemot dig) eller för att vidta åtgärder får att ingå ett anställningsavtal med dig
 • det krävs för våra legitima affärsintressen (t.ex. att sköta och underlätta en global arbetsstyrka)
 • det krävs för fastställandet, utövandet eller försvaret av juridiska krav.

Du är enligt olika lagar och TransPerfects policy skyldig att uppge dina personuppgifter för att bli anställd av TransPerfect. Om du väljer att inte uppge sådan information kan det påverka din anställning hos TransPerfect.
  

Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas som strikt konfidentiella och kan komma att delas:

 • internt med TransPerfects medarbetare som har ett legitimt och begränsat behov av att få tillgång till denna information
 • med tredje partsleverantörer av tjänster som underlättar verifiering av utbildning och andra bakgrundsundersökningar
 • för att uppfylla juridiska och regleringsskyldigheter
 • med kunder som begär eller får reda på sådan information i samband med deras förhållande med TransPerfect.
    

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som rimligtvis är nödvändigt för vår fortgående affärsrelation, för registerföring eller regleringssyften samt i händelse av juridiska krav eller klagomål.
  

Dina rättigheter och dina personuppgifter

Om du bor inom EU eller i Storbritannien innefattar dina rättigheter under GDPR följande (såvida inga undantag föreligger):

 • rätt att begära en kopia av de personuppgifter som TransPerfect har om dig
 • rätt att begära att TransPerfect korrigerar personuppgifter som befinns vara felaktiga eller inaktuella
 • rätten att begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt eller annars inte krävs att TransPerfect behåller sådana uppgifter
 • rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen
 • rätt att begära att TransPerfect ger dig, som registrerad, dina personuppgifter samt, när det är möjligt, att överföra dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig
 • rätt att, vid tvist rörande korrektheten eller behandlingen av dina personuppgifter, begära att vidare behandling begränsas
 • rätt att lämna in ett klagomål till statliga organ eller dataskyddsmyndigheter enligt GDPR.
    

Överföring av data utomlands

Dina personuppgifter kommer att lagras på TransPerfects huvudkontor i USA samt i dess datacenter i USA.
  

Vidare behandling

Om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt syfte, som inte täcks av detta dataskyddsmeddelande, skickar vi dig ett meddelande som förklarar och lägger fram relevanta syften och behandlingsvillkor för den nya användningen före vi påbörjar uppgiftsbehandling. Vi ber om ditt samtycke till den nya behandlingen på förhand i de fall där så är nödvändigt.
  

Kontaktinformation

För att utöva alla relevanta rättigheter, förfrågningar eller klagomål, kontakta:

Stacey Watanabe
Dataskyddsombud
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA/Globalt: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com
 

Samtycke

För att utöva din rätt till rättelse, radering, portabilitet, tillgång och/eller begränsad behandling av uppgifter ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy@transperfect.com.