Powiadomienie o ochronie danych dla pracowników

Czym są dane osobowe pracowników?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, której tożsamość można określić na ich podstawie. Określenie tożsamości może nastąpić na podstawie samych danych lub w połączeniu z innymi informacjami znajdującymi się, tudzież mogącymi znaleźć się w posiadaniu administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych obywateli lub mieszkańców Unii Europejskiej („dane osobowe UE”) podlega zapisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”).
  

Kim jesteśmy?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com oraz ich podmioty zależne i stowarzyszone (łącznie „TransPerfect”, „spółka TransPerfect” „my”, „nam”, „nasz”, itd.) są administratorem danych pracownika. Oznacza to, że TransPerfect kontroluje dane osobowe pracowników i może je wykorzystywać w różnych celach, w tym w celu przekazywania informacji „podmiotom przetwarzającym dane”, z którymi współpracuje. 

Jednocześnie TransPerfect jest „podmiotem przetwarzającym” dane osobowe, których dostarczają nam klienci. Oznacza to, że jeśli klient przekaże nam dane, to ich administratorem jest klient i to on ustala, jak informacje mają być przetwarzane. TransPerfect – jako podmiot przetwarzający dane – może jedynie przetwarzać tego rodzaju dane zgodnie z poleceniami klienta.

Każdy pracownik TransPerfect jest członkiem zespołu TransPerfect zobowiązanym do stosowania określonych procedur związanych z odpowiedzialnością spoczywającą na podmiocie przetwarzającym. Jednocześnie jest osobą, której dane dotyczą, której przysługują określone prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych.
  

Jak przetwarzamy dane osobowe pracowników?

TransPerfect wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym RODO. Dane osobowe są aktualizowane na bieżąco, odpowiednio przechowywane i bezpiecznie niszczone. TransPerfect nie zbiera ani nie przechowuje nadmiernych ilości danych, chroni je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Wdraża też odpowiednie środki techniczne ukierunkowane na ochronę danych osobowych.

Dane osobowe dostarczane (lub dostarczone wcześniej) do TransPerfect przechowuje się w biurach i centrum danych TransPerfect w USA. W ramach stosunku pracy TransPerfect wykorzystuje dane pracowników do terminowej wypłaty wynagrodzeń, zapewniania świadczeń pracowniczych, przestrzegania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań prawnych związanych z zatrudnieniem, jak również w celu ułatwiania działalności operacyjnej, w tym w zakresie dostępu do poczty elektronicznej i innych usług wewnętrznych.  

Wykorzystujemy dane osobowe pracowników w następujących celach:

 • Przetwarzanie wynagrodzeń pracowników TransPerfect
 • Zapewnianie pracownikom świadczeń pracowniczych
 • Wyliczanie podatków i sprawozdawczość na polu zatrudnienia (zgodnie z wymogami prawa)
 • Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji
 • Zarządzanie globalnym personelem TransPerfect
 • Zapewnianie dostępu do wewnętrznych systemów biznesowych i obiektów – np. do budynków, poczty elektronicznej, systemów komputerowych i platform programistycznych osób trzecich.
    

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pracowników?

Przetwarzanie danych osobowych pracowników odbywa się w oparciu o różne podstawy prawne – np.

 • jest niezbędne do wywiązywania się przez nas ze zobowiązań prawnych (w dziedzinie zatrudnienia, prawa zabezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń społecznych, układów zbiorowych, itd.)
 • jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z pracownikiem (np. odnośnie do wykonywania zobowiązań pracodawcy) albo do podjęcia działań ukierunkowanych na zawarcie umowy o pracę z pracownikiem
 • wiąże się z naszym prawnie uzasadnionym interesem biznesowym (np. zarządzanie globalnym personelem)
 • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Każdy pracownik powinien – na mocy obowiązującego prawa i regulaminów TransPerfect – przekazać swoje dane osobowe celem podjęcia zatrudnienia w spółce TransPerfect. Nieprzekazanie tych informacji może negatywnie wpłynąć na stosunek pracy w TransPerfect.
  

Przekazywanie danych osobowych pracowników innym podmiotom

Dane osobowe pracowników traktuje się w sposób ściśle poufny. Są one udostępniane:

 • wewnętrznie stosownie umocowanym pracownikom TransPerfect (których dostęp do informacji jest prawnie uzasadniony i ograniczony);
 • usługodawcom zewnętrznym, którzy pomagają w weryfikacji wykształcenia i innych kwestii;
 • w związku z koniecznością sprostania wymogom prawnym i regulacyjnym
 • klientom, którzy wnioskują o przekazanie tych informacji lub dowiedzą się o nich w toku relacji z TransPerfect
    

Jak długo przechowujemy dane osobowe pracowników?

Dane osobowe pracowników przechowujemy przez okres wymagany do utrzymania bieżącej relacji biznesowej, w celach związanych z przechowywaniem dokumentacji i wymogami organów regulacyjnych oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami bądź reklamacjami.
  

Prawa pracowników związane z danymi osobowymi

Jeśli chodzi o obywateli lub mieszkańców UE i Wielkiej Brytanii, ich prawa wynikające z RODO obejmują (o ile nie podlegają wyjątkom):

 • Prawo żądania otrzymania kopii danych osobowych pracownika przechowywanych w TransPerfect
 • Prawo żądania od TransPerfect sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne
 • Prawo żądania usunięcia danych, których TransPerfect nie musi przechowywać lub nie jest to wymagane na innej podstawie
 • Prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie – na przetwarzanie danych
 • Prawo żądania otrzymania danych osobowych przechowywanych przez TransPerfect na temat pracownika jako osoby, której dane dotyczą, a także – w miarę możliwości – przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi danych
 • Prawo żądania ograniczenia dalszego przetwarzania danych, jeśli powstał konflikt odnoszący się do prawidłowości bądź przetwarzania danych osobowych pracownika
 • Prawo złożenia skargi do organów państwowych lub organów ochrony danych zgodnie z zapisami RODO
    

Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe pracowników przechowuje się w amerykańskiej centrali TransPerfect oraz w centrum danych w USA.
  

Dalsze przetwarzanie

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe pracownika w celu, którego nie uwzględniono w niniejszym Powiadomieniu o ochronie danych, prześlemy odrębne powiadomienie z wyjaśnieniem nowego sposobu wykorzystywania danych – przed rozpoczęciem przetwarzania – podając odpowiednie założenia i warunki przetwarzania. W razie potrzeby będziemy dążyć do uzyskania uprzedniej zgody pracownika na nowe przetwarzanie danych.
  

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem z przysługujących praw, przesyłaniem zapytań, skarg i reklamacji:

Stacey Watanabe
Inspektor ochrony danych
TransPerfect
Europa: +48 (22) 104 2990
USA / reszta świata: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com
 

Zgoda

Aby skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych lub dostępu do nich, należy napisać e-mail na adres: privacy@transperfect.com.